Utbildningsinsats för att NPF-säkra våra skolor

På bildningsnämnden idag, den 21 mars, fick Alliansen gehör för förslaget att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra utbildningar för samtliga pedagoger i syfte att kompetensutveckla medarbetare inom området elever i behov av särskilt stöd och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi ska ha en skola för alla, en skola där alla elever oavsett vilka förutsättningar de bär med sig ska ges möjlighet att lyckas. För att uppnå detta behöver vi säkerställa att vi ger alla elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) det stöd och den undervisning de behöver för att lyckas i skolan. Det handlar om att vi ska motverka funktionsnedsättningars konsekvenser så långt som möjligt. Elever med en NPF-diagnos hamnar ofta i riskzonen för att inte klara behörigheten till gymnasiet. En elev som inte lyckas i skolan, som inte kommer vidare, som inte känner sig sedd och hörd och stark, den eleven riskerar att kosta samhället enorma summor längre fram. I dagens skola räknar man med att minst 5-10 procent av eleverna har neuropsykiatriska funktionsuppsättningar, som till exempel ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ASD – autismspektrumdiagnos, OCD – Obsessive Compulsive Disorder, dyslexi eller dyskalkyli. Många av dessa elever upplever sin skolgång som svår och problematisk, något som leder till känslor av utanförskap och uppgivenhet. I skolans styrdokument är det tydligt att hela verksamheten ska anpassas och fungera för dessa elever. Betydligt fler elever än så gynnas av anpassningar i skolan som traditionellt faller inom NPF-spektrat. Att stärka alla elevers egenmakt i skolan, och att tillsammans med dem hitta strategier som främjar såväl mående som lärande, är något som förbereder alla elever för framtiden.

Således behöver vi aktivt arbeta med att NPF-säkra våra skolor, eftersom vi vet att när vi anpassar skolan efter de elever som behöver det lilla extra, så skapar vi trygga och tillgängliga lärmiljöer med en skola för alla. Om vi anpassar lärande, miljö och teknik för elever inom NPF-spektrat redan från början, så är det ett arbetssätt som kommer alla elever till gagn. Genom ett nyfiket, lösningsfokuserat och prestigelöst förhållningssätt där vi lyssnar på elevernas tankar om det egna lärandet och vägen dit, kan vi tillsammans med eleverna ringa in behov och hitta strategier. Det handlar om att arbeta kompensatoriskt för att skapa en tillgänglig och likvärdig lärmiljö. Praktiskt innebär detta att vi aktivt arbetar med generella, såväl som individuella, anpassningar i lärmiljön.

Ett viktigt led för att nå en NPF-säkrad skola är att alla som arbetar på skolan har kunskap. Att alla får kompetensutveckling som ger kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Av denna anledning ger vi nu bildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra utbildningar för samtliga pedagoger i syfte att kompetensutveckla medarbetare inom området elever i behov av särskilt stöd och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

För Alliansen i Tingsryd
Mikael Andersson (C), ordf. bildningsnämnden
Caren Bildh (M), 1:e vice ordf. bildningsnämnden
Jan Popovski (KD), ledamot bildningsnämnden
Johan Karlsson (C), ledamot bildningsnämnden

Sprid gärna och dela på social media

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *