Vi är Alliansen i Tingsryds kommun

Tillsammans gör vi
Tingsryds kommun
till en bättre kommun!

Tingsryd – Där livet är härligt!


Vi är Alliansen i Tingsryds kommun

Tillsammans gör vi
Tingsryds kommun
till en bättre kommun!

Tingsryd – Där livet är härligt!

Senaste nytt från Alliansen i Tingsryds kommun

1 2 3 4 5 6

För HELA
Tingsryds kommuns bästa

Vi i Alliansen vill att Tingsryds kommun ska vara en grön, miljövänlig kommun som ligger i framkant för ett tryggt och hållbart samhälle. Det ska vara en plats där invånarnas initiativ uppmuntras, där nya idéer får spelrum, och där människorna får bestämma mer själva. Där olikheter och mångfald ses som en tillgång och där människor, oavsett bakgrund, är välkomna att bo och verka. I vår kommun ska man känna sig trygg både som ung och som gammal. Vi vill skapa kultur och gemenskap med hjälp av vårt rika föreningsliv och med träffpunkter för spontana möten och aktiviteter.

I Tingsryds kommun måste vi aktivt arbeta för att kommunen ska bli mer attraktiv att bosätta sig i. Fler bostäder måste byggas både i kommundelarna och i centralorten. Kommunen har många inpendlare som skulle kunna flytta till kommunen om förutsättningarna är gynnsamma. Attraktiva tomter för villabyggande och bra boende i hyres- och bostadsrätter, bra skolor och ett rikt föreningsliv kan bidra till en sådan utveckling.

En nyckelfaktor för Tingsryds kommuns utveckling är ett starkt näringsliv – Ett framgångsrikt näringsliv ger jobb och välfärd, och en framgångsrik kommun har ett starkt näringsliv. Vi i Alliansen vill se ett bättre företagsklimat, där framgångsrika företag kan växa och generera fler trygga jobb som bidrar till att utveckla vår kommun. För att Tingsryds kommun ska utvecklas och nå framgång framöver måste näringslivsklimatet förbättras. Under hela denna mandatperiod kommer Alliansen att satsa för att just lyfta näringslivet i Tingsryds kommun med målet att kommunen ska tillhöra den främsta tredjedelen av landets kommuner när det kommer till företagande.

Vi företräder våra kommunmedborgare

Vi företräder våra kommunmedborgare

För Alliansen är det viktigt att det inte råder något som helst tvivel om att vi företräder våra kommunmedborgare med uppgift att förvalta varje skattekrona på bästa möjliga sätt. För att uppnå detta krävs att vi med fasthet och bestämdhet ser till att det finns en kommunledning som driver de olika förvaltningarna effektivt mot uppsatta mål. Alliansens långsiktiga mål är att sänka skattesatsen när vi ser möjlighet till detta i de ekonomiska förutsättningarna.

Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Kommunen måste stärka föräldraskapet, möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme och stärka barnfamiljers ekonomi. Vi ska ha en skola som ser varje elev och där resultaten blir godkända eller bättre. Alla barn måste få möjlighet att nå kunskapsmålen.

I Tingsryds kommun ska vi kunna åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Ellenäs ängsfruktodling utanför Urshult. Ett underbart utflyktsmål i Tingsryds kommun.

Med rätt politik kommer Tingsryds kommun att växa och på sikt nå en befolkning av 15 000 nöjda invånare. Men för att nå dit krävs vilja samt en politik som leder till positivt flyttnetto. För att uppnå vårt mål med ökad attraktivitet krävs ett vägnät av god kvalitet för både invånare, näringsliv och besökare samt passande kommunikationer åt alla väderstreck. Vi ska både kunna förflytta oss inom kommunen och ta oss vidare. I avsaknad av järnväg är vägnätet extra betydelsefullt. Detta är viktigt att framhålla i konkurrens om regionala och statliga medel.

Jörgen Kennedy (M)               
Anna Johansson (C)
Birgitta Arvidsson (KD)

Jörgen Kennedy (M)       Anna Johansson (C)        Birgitta Arvidsson (KD)

Bli medlem och engagera dig i ett av Alliansens partier!

Sprid gärna och dela på social media