En återhållsam men offensiv budget – för HELA Tingsryds kommuns bästa


Alliansen i Tingsryd lägger en återhållsam budget som tar ansvar i dessa ekonomiskt bistra tider. År 2024 kommer att bli ett år som i högsta grad präglas av de omvärldsfaktorer som gett oss hög inflation, ökade kostnader för pensioner, el, bränsle och räntor. Kostnadsläget är något som slår hårt mot hela kommunsverige och den svenska välfärden likväl som för Tingsryds kommuns del.

Genom att vi har möjlighet att göra uttag ur resultatutjämningsreserven när det är ett lågkonjunkturår såsom år 2024 kommer att bli, kan vi jämna ut de ekonomiska kraven och därigenom inte bli nödgade till okloka nedskärningar i de kommunala verksamheterna. Det ger oss en viss trygghet samtidigt som vi i de kommande planåren ser en ekonomisk ljusning. Det är därför en styrka att Alliansen trots dessa ekonomiskt bistra tiderna kan satsa på att utveckla alla de verksamheter som kommunen idag bedriver och samtidigt upprätthålla ett positivt resultat på 1,1 % sett till hela budgetperioden år 2024-2027.

Vi i Alliansen vill att Tingsryds kommun ska vara en grön, miljövänlig kommun som ligger i framkant för ett tryggt och hållbart samhälle. Det ska vara en plats där invånarnas initiativ uppmuntras, där nya idéer får spelrum, och där människorna får bestämma mer själva. Där olikheter och mångfald ses som en tillgång och där människor, oavsett bakgrund, är välkomna att bo och verka. I vår kommun ska man känna sig trygg både som ung och som gammal. Alla ska få en bra uppväxt med en bra utbildning och äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Vi vill skapa kultur och gemenskap med hjälp av vårt rika föreningsliv och med träffpunkter för spontana möten och aktiviteter.

En nyckelfaktor för Tingsryds kommuns utveckling är ett starkt näringsliv – Ett framgångsrikt näringsliv ger jobb och välfärd, och en framgångsrik kommun har ett starkt näringsliv. Vi i Alliansen vill att Tingsryds kommun tar en tydligare roll i arbetet för ett förbättrat näringslivsklimat i vår kommun. Som ett led i detta vill vi att det inom befintlig budgetram för kommunstyrelsen anställs en näringslivschef.

I budgeten lägger Alliansen ett antal utredningsuppdrag som visar en tydlig vilja framåt för kommunen. Bland annat ges följande uppdrag:

  • Bildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla fortsatt satsning på NPF-säkrad skola och kompetenssäkra insatser för barn i behov av särskilt stöd och barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2024 utreda möjligheten att tillskapa seniorboenden i kommunen. I detta uppdrag ingår att titta på dimensioneringen av platser inom särskilt boende.
  • Teknik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda åtgärder för att sänka kostnader för måltider inom de kommunala verksamheterna.

Sammantaget ser vi positivt på Tingsryds kommuns framtid. Vi har många duktiga medarbetare och ansvarsfulla politiker som kommer att se till att Tingsryds kommun kommer att lyckas.

      Jörgen Kennedy (M)
      Anna Johansson (C)
      Birgitta Arvidsson (KD)

Här nedan kan ni ta del av Alliansens budget för HELA Tingsryds kommuns bästa:

Sprid gärna och dela på social media

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *